Skip to content

FAMÍLIA PROFESSIONAL: ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES

Condicionament físic

Descripció

Entrenador / entrenadora de condicionament físic a les sales d'entrenament polivalent de gimnasos o poliesportius i en instal·lacions aquàtiques. Entrenador / entrenadora de condicionament físic per a grups amb suport musical en gimnasos, instal·lacions aquàtiques o en poliesportius. Entrenador / entrenadora personal. Instructor instructora de grups d'hidrocinèsia i cura corporal. Promotor / promotora d'activitats de condicionament físic. Animador / animadora d'activitats de condicionament físic. Coordinador / coordinadora d'activitats de condicionament físic i d'hidrocinèsia. Monitor / monitora d'aeròbic, de *step, de cicle *indoor, de fitness aquàtic i activitats afins. Instructor / instructora de les activitats de condicionament físic per a col·lectius especials.

Condicionament Físic

Descripció

Entrenador / entrenadora de condicionament físic a les sales d'entrenament polivalent de gimnasos o poliesportius i en instal·lacions aquàtiques. Entrenador / entrenadora de condicionament físic per a grups amb suport musical en gimnasos, instal·lacions aquàtiques o en poliesportius. Entrenador / entrenadora personal. Instructor instructora de grups d'hidrocinèsia i cura corporal. Promotor / promotora d'activitats de condicionament físic. Animador / animadora d'activitats de condicionament físic. Coordinador / coordinadora d'activitats de condicionament físic i d'hidrocinèsia. Monitor / monitora d'aeròbic, de *step, de cicle *indoor, de fitness aquàtic i activitats afins. Instructor / instructora de les activitats de condicionament físic per a col·lectius especials.

T.S. Ensenyament i Animació Socioesportiva (LOE)

Descripció

Les persones que obtenen aquest títol exerceixen la seua activitat professional tant en l'àmbit públic, administració general, autonòmica o local, com en entitats de caràcter privat, grans, mitjanes o petites empreses que oferisquen serveis d'ensenyament esportiu, condicionament físic, inclusió socioesportiva i recreació. La seua activitat es desenvolupa en les àrees de l'animació social, l'ensenyament fisicoesportiu en diferents contextos i edats, l'animació turística i les activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil, ocupant-se de la planificació, organització, dinamització i avaluació de les activitats. Així mateix, pot ocupar-se de l'organització de competicions no oficials i xicotets esdeveniments fisicoesportius per a tota mena d'usuaris i per a empreses de turisme actiu. La seua activitat es desenvolupa en instal·lacions esportives convencionals i no convencionals i en l'entorn natural, així com en instal·lacions turístiques, tals com hotels, balnearis, campaments per a turisme i ciutats de vacances. Els sectors productius d'inserció professional són els de l'esport, turisme, oci i temps lliure educatiu infantil i juvenil.

T. Guia en el Medi Natural i de Temps LLiure

Descripció

Conduir clients en condicions de seguretat per sendes o zones de muntanya (on no es necessiten tècniques d´escalada i alpinisme) a peu, en bicicleta o a cavall, per a conseguir la satisfacció dels usuaris i un nivell de qualitat als límits de cost previstos