Skip to content

FAMÍLIA PROFESSIONAL: COMUNICACIÓ GRÀFICA I AUDIOVISUAL

Gràfica interactiva

Descripció

Idear i realitzar peces multimèdia de qualitat tècnica, artística i comunicativa. Planificar i dur a terme projectes de productes interactius que integren i desenvolupen de manera òptima conceptes d'usabilitat d'interfícies, arquitectura de la informació i accessibilitat, grafisme digital, vídeo, so i altres en funció dels objectius comunicatius de l'encàrrec. Organitzar i dur a terme les diferents fases del projecte i els controls de qualitat corresponents fins a l'obtenció d'un producte multimèdia de la qualitat exigible a nivell professional.

Disseny de còmic

Descripció

Elaborar obra original de còmic de qualitat formal i funcional a partir d'un projecte propi o d'un encàrrec professional determinat. Planificar la realització del projecte mitjançant la definició dels recursos expressius, formals, funcionals, estètics i tècnics més adequats. Desenvolupar les diferents fases del projecte i els controls de qualitat corresponents per a obtindre un producte final que complisca amb els objectius gràfics, comunicatius i expressius exigibles a nivell professional.