Skip to content

FAMÍLIA PROFESSIONAL: FUSTA, MOBLE I SURO

P.F.C.B. Treball De Fusteria I Moble

Descripció

Desenvolupar les capacitats i destreses suficients per a aconseguir les competències professionals pròpies d'una qualificació de nivell 1, d'acord amb el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals i tindre la possibilitat d'una inserció sociolaboral satisfactòria d'acord amb les possibilitats i expectatives personals. A més, l'alumne afermarà la seua maduresa personal i el seu nivell d'ocupabilitat mitjançant l'adquisició d'hàbits i capacitats que li permeten desenvolupar un projecte de vida personal, social i professional satisfactori; així com escometre la cerca activa d'ocupació i la promoció personal mitjançant un aprenentatge autònom.

T.S. Disseny i Moblament (LOE)

Descripció

Dibuixant projectista de mobles. Tècnic en desplegament de productes de fusteria i mobles. Projectista de fusteria i moble. Gerent d'empreses de fusta, moble i altres manufactures. Tècnic de control de qualitat en indústries de fusta i suro. Encarregat d'oficina tècnica. Cap de fabricació. Controlador de producció. Cap de secció. Cap d'equip.

T. Instal·lació i Moblament (LOE)

Descripció

Cap d'equips de fusters de fusta. Fuster d'armar en construcció. Fuster en general. Fuster de decorats. Ebenista i treballador assimilat. Montador-instalador de mobles. Fabricació d'estructures de fusta i peces de fusteria i ebenisteria per a la construcció.

T. Fusteria i Moble (LOE)

Descripció

Operador de màquines fixes per a fabricar productes de fusta. Operador de premses. Operador-armador en banc. Muntador - ensamblador d'elements de fusteria. Envernissador - lacador. Responsable de secció d'acabats.

T.P.B. Fusteria i moble

Descripció

Muntador de productes d'ebenisteria en general. Muntador de mobles de fusta o semblants. Muntador productes de fusta excepte ebenisteria. Muntador d'envasos/embalatges de fusta i semblants. Acabador de mobles de fusta. Acuchillador-barnizador de parquet. Envernissador-lacador d'artesania de fusta. Envernissador-lacador de moble de fusta. Operador de tren d'acabat de moble. Embalador/empaquetador/etiquetador a mà. Peó de la indústria de la fusta i del suro. Tapisser de mobles.