Skip to content

FAMÍLIA PROFESSIONAL: TÈXTIL, CONFECCIÓ I PELL

P.F.C.B. Calçat i Complements

Descripció

Desenvolupar les capacitats i destreses suficients per a aconseguir les competències professionals pròpies d'una qualificació de nivell 1, d'acord amb el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals i tindre la possibilitat d'una inserció sociolaboral satisfactòria d'acord amb les possibilitats i expectatives personals. A més, l'alumne afermarà la seua maduresa personal i el seu nivell d'ocupabilitat mitjançant l'adquisició d'hàbits i capacitats que li permeten desenvolupar un projecte de vida personal, social i professional satisfactori; així com escometre la cerca activa d'ocupació i la promoció personal mitjançant un aprenentatge autònom.

T.S. Vestuari a Mida i d'Espectacles (LOE)

Descripció

Modelista-patronista de peces de vestir. Sastre/sastressa a mida. Sastre/sastressa de vestuari de l'espectacle. Modista/e.

T.S. Patronatge i Moda (LOE)

Descripció

Dissenyador tècnic de patronatge amb CAD/CAM. Dissenyador tècnic de confecció amb CAD/CAM. Tècnic de desenrotllament de productes de confecció (I+D+i). Tècnic en desenrotllament del producte. Encarregat d'oficina tècnica. Modelista-patronista de pelleteria. Modelista-patronista de peces de roba. Modelista-patronista-escalador de barrets i gorres. Patronista-escalador de peces de roba. Tècnic en confecció industrial. Tècnic en fabricació d'articles de pell i cuiro. Tècnic en control de qualitat de confecció. Tècnic en control de qualitat en indústries de pell i cuiro. Tècnic d'organització. Cap de fabricació. Cap de qualitat. Cap de secció. Cap d'equip.

T.S. Disseny Tècnic en Tèxtil i Pelll

Descripció

1. Les persones que obtenen aquest títol exerceixen la seua activitat en el sector de la filatura, teixiduria i pell, en xicotetes, mitjanes i grans empreses, ja siga per compte d'altri o pròpia, desenvolupant funcions de disseny i desenvolupament de productes, anàlisis i control de materials tèxtils i de pell, i ajust de processos. 2. Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són els següents: – Dissenyador tècnic de filatura. – Dissenyador tècnic de gènere de punt. – Dissenyador tècnic de teixits de punt amb CAD-CAM. – Tècnic de desenvolupament de productes de gènere de punt (I+D+i). – Tècnic en desenvolupament de producte de teixit de calada (I+D+i). – Dissenyador tècnic de teixit de calada amb *CAD-CAM. – Dissenyador de teixits de calada i fils de fantasia. – Copista de dissenys de catifes i tapissos. – Copista de dissenys per a telers. – Tècnic en disseny d'estampació tèxtil (I+D+i). – Tècnic especialista d'estampats tèxtils. – Dissenyador tècnic d'estampats tèxtils amb CAD-CAM. – Dissenyador tècnic d'acabats de pells amb CAD-CAM. – Tècnic d'acabats, gravats i estampat de pells. – Tècnic de desenvolupament de producte de pells (I+D+i). – Tècnic en desenvolupament del producte. – Encarregat d'oficina tècnica. – Tècnic en control de qualitat. – Tècnic d'organització. – Cap de secció. – Dissenyador tècnic de confecció amb CAD-CAM. – Tècnic en confecció industrial. – Tècnic en fabricació d'articles de pell i cuir. – Dissenyador tècnic de patronatge amb CAD/CAM.

T.S. Disseny i Producció de Calçat i Complements (LOE)

Descripció

Dissenyador tècnic d'indústria auxiliar. Dissenyador tècnic de calçat. Dissenyador tècnic d'articles de marroquineria. Tècnic de patronatge amb CAD/CAM. Patronista-escalador de calçat. Patronista d'articles de marroquineria. Modelista-patronista-ajustador de calçat. Modelista-patronista d'articles de marroquineria. Tècnic de desenrotllament de productes de calçat (I+D+I). Tècnic en desplegament de productes de marroquineria (I+D+I). Tècnic en fabricació de calçat. Tècnic en fabricació d'articles de marroquineria. Tècnic en control de qualitat en indústries del calçat i la marroquineria. Tècnic d'organització. Encarregat d'oficina tècnica. Cap de fabricació. Supervisor de qualitat. Controlador de producció. Cap de qualitat. Cap de secció. Cap d'equip.

T Confecció i Moda (LOE)

Descripció

Confeccionista. Ajudant de sastreria i modisteria. Especialista en confecció. Oficial de confecció. Tallador de peces i articles tèxtils. Operador de màquines industrials de cosir i brodar. Cosidor-ensamblador. Marcador-tallador de peces i articles en tèxtil i pell. Planxador-acabador. Operador de màquines d'acabat.

T. Calçat i Complements de Moda (LOE)

Descripció

Tallador de pell i cuir. Tallador de peces per a aparado i muntatge de calçat. Tallador de marroquineria i guanteria en pell o cuir. Operador de màquines talladores de peces de calçat Tallador a mà. Tallador amb màquina. Operador de màquines de preacoblament. Operador de màquines de muntar, enformar i altres. Operador de màquina de vulcanitzat de soles de calçat. Operador de màquines d'injecció de soles de calçat. Operador de màquines d'acabat de calçat. Operador de màquines per a fabricar articles de marroquineria. Operador de màquina industrial de cosir. Operador de màquina industrial de brodar Operador de màquina d'encoixinat. Operador de màquines d'acabat. Muntador de calçat a màquina. Muntador de calçat a mà. Sabater de calçat a mida. Sabater ortopedista. Magatzemista.

T Fabricació i Ennobliment de Productes Tèxtils (LOE)

Descripció

Operador/a de màquines per a la preparació de fibres tèxtils. Operador/a de màquina per a obrir, netejar i mesclar fibres. Operador/a de màquina llavadora de fibres tèxtils. Operador/a de màquines per a processar fibres per a filatura. Operador/a de màquines per a filar fibres tèxtils. Operador/a de màquines per a fabricar teles no teixides. Oficial/a de filatura. Oficial/a encolador/a Sortejador. Especialista en filatura. Especialista en condicionament. Operador/a de màquines de preparació del tissatge (ordit, encolat, etc.) . Operador/a de màquina passadora i anudadora de fils d'ordit. Operador/a de màquines teixidores en teler de calada. Operador/a de màquina teixidora de calada amb jacquard. Operador/a de màquina teixidora de calada amb dispostius especials (estores, tapissos, ris i velluts i tèxtils d'ús tècnic) . Técnico/a en tints tèxtils, llavat de llana (tèxtil) . Oficial/a acabador. Oficial/a auxiliar encarregat/da. Oficial/a de laboratori (I+D) . Oficial/a ajudant Oficial/a control qualitat (I+D) . Operador/a de màquines de desencolat, descruatge i blanqueig de teixits. Tècnic d'ennobliment tèxtil. Preparador/a de dissolucions per a ennobliment tèxtil. Oficial/a acabador de matèries tèxtils. Operador/a de màquines d'ennobliment tèxtil. Oficial/a estampador tèxtil. Oficial/a auxiliar encarregat/da d'estampació tèxtil. Oficial/a ajudant d'estampació tèxtil (I+D+i) Operador/a de màquines d'estampar. Operador de màquines d'estampació tèxtil (I+D+i) . Operador/a de màquina circular de gènere de punt. Operador/a de màquina cotton. Especialista teixidor/a de calcetins. Especialista teixidor/a de mitges elàstiques compressores. Especialista teixidor/a de prendas de punt interior i exterior. Oficial/a de teixidura de punt per trama. Operador/a de màquina Kette. Operador/a de màquina Raschel. Operador/a de màquina Ganxet. Especialista teixidor/a de màquines d'ordit. Oficial/a de teixidura de punt per ordit.

T.P.B. Tapisseria i cortinatge

Descripció

Tapisser de mobles. Tapisser artesanal. Tapisser de decoració auxiliar. Tapisser de vehicles. Entelador. Reparador de tendals. Operador de màquines industrials de cosir i brodar. Muntador de cortinatges i estors.

T.P.B. Arreglament i reparació d'articles tèxtils i de pell

Descripció

Sabater-reparador de calçat. Ajudant de reparació de calçat. Reparador d'articles de marroquineria. Ajudant de marroquineria. Guarnicioner. Marroquiner artesanal. Cosidor a mà o màquina domèstica. Costurero-zurcidor. Modista d'arreglaments i reparacions. Operari de confecció. Operari de modisteria.