Skip to content

T.P.B. Electricitat i electrònica

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Operari d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió. Ajudant de muntador d'antenes receptores/ televisió satèl·lits. Ajudant d'instal·lador i reparador d'equips telefònics i telegràfics. Ajudant d'instal·lador d'equips i sistemes de comunicació. Ajudant d'instal·lador reparador d'instal·lacions telefòniques. Peó de la indústria de producció i distribució d'energia elèctrica. Ajudant de muntador de sistemes microinformàtics. Operador d'acoblament d'equips elèctrics i electrònics. Auxiliar de manteniment d'equips elèctrics i electrònics. Provador/ajustador de plaques i equips elèctrics i electrònics. Muntador de components en plaques de circuit imprés.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Instal·lacions elèctriques i domòtiques.

Equips elèctrics i electrònics.

Ciències aplicades I.

Comunicació i societat I.

Tutoría.

Formación y Orientación Laboral I.

Formación en centros de trabajo(Unidad formativa I).

 

Segon curs:

Instal·lacions de telecomunicacions.

Instal·lació i manteniment de xarxes per a transmissió de dades.

Ciències aplicades II.

Comunicació i societat II.

Formació en Centres de Treball.

Tutoría.

Formación y Orientación Laboral II.

Formación en centros de trabajo(Unidad formativa II).

COM S'ACCEDIX

Podran accedir a estes ensenyances els alumnes i les alumnes que complisquen simultàniament els requisits següents:

Tindre complits quinze anys, o complir-los durant l’any natural en curs, i no superar els dèsset anys d’edat en el moment de l’accés ni durant l’any natural en curs.

Haver cursat el primer cicle d’Educació Secundària Obligatòria o, excepcionalment, haver cursat el segon curs d’Educació Secundària Obligatòria.

Haver sigut proposat per l’equip docent als pares, mares o tutors legals per a la incorporació a un cicle de Formació Professional Bàsica.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

Títol Professional Bàsic en Electricitat i Electrònica.

  • Este títol professional bàsic permet l’accés a tots els cicles formatius de grau mitjà.
  • Este títol tindrà preferència per a l’admissió a tots els títols de grau mitjà dels famílies professionals de:   Electricitat i Electrònica. Informàtica i Comunicacions. Fabricació Mecànica. Instal·lació i Manteniment. Energia i Aigua. Indústries Extractives. Marítimo-Pesquera. Química. Transport i Manteniment de Vehicles. Fusta, Moble i Suro. Edificació i Obra Civil

 

MÒDULS A QUE DONA ACCÉS