Skip to content

T.S. Assistència a la Direcció (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Assistent a la direcció. Assistent personal. Secretari/a de direcció. Assistent de despatxos i oficines. Assistent jurídic. Assistent en departaments de Recursos Humans. Administratius en les Administracions i Organismes Públics.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Gestió de la documentació jurídica i empresarial.

Recursos humans i responsabilitat social corporativa.

Ofimàtica i procés de la informació.

Procés integral de l’activitat comercial.

Comunicació i atenció al client.

Anglés.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per a la docència en anglés.

 

Segon curs:

Protocol empresarial.

Organització d’esdeveniments empresarials.

Gestió avançada de la informació.

Segona llengua estrangera.

Horari reservat per a la docència en anglés.

Projecte d’assistència a la direcció.

Formació en centres de treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BHCS; Batxillerat LOE modalitat BHCS; de Batxillerat LOGSE modalitat BHCS. De Batxillerat Experimental modalitats BAG, BCHS, o BL; o haver superat l’opció C ó D de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Tindre l’opció A ó B de COU ó el Preu superat.

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir.

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN ASSISTÈNCIA A LA DIRECCIÓ.

El títol de Tècnic Superior en Assistència a la Direcció permet l’accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’establisquen.

 

TITULACIONS EQUIVALENTS

Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals i acadèmics les titulacions següents:

Tècnic Especialista en Secretariat, branca Administrativa i Comercial.

Tècnic Especialista en Secretariat Executiu de Direcció, branca Administrativa i Comercial.

Tècnic Especialista en Secretariat Bilingüe de Direcció, branca Administrativa i Comercial.

Tècnic Especialista en Secretariat Bilingüe i Comercial, branca Administrativa i Comercial.

Tècnic Especialista en Secretariat Executiu Multilingüe, branca Administrativa i Comercial.

Tècnic Especialista en Biblioteconomia, Arxivística i Documentació, branca Administrativa i Comercial.

Tècnic Superior en Secretariat (LOGSE)