Skip to content

FAMÍLIA PROFESSIONAL: INFORMÀTICA I COMUNICACIONS

Ciberseguretat en entorns de les tecnologies de la informació

Descripció

Aquest curs d'especialització capacita per a definir i implementar estratègies de seguretat en els sistemes d'informació realitzant diagnòstics de ciberseguretat, identificant vulnerabilitats i implementant les mesures necessàries per a mitigar-les aplicant la normativa vigent i estàndards del sector, seguint els protocols de qualitat, de prevenció de riscos laborals i respecte ambiental.

T.S. Desenrotllament d'Aplicacions Web (LOE)

Descripció

Programador Web. Programador Multimèdia. Desenvolupador d'aplicacions en entorns Web.

T.S. Desenrotllament d'Aplicacions Multiplataforma (LOE)

Descripció

Desenrotllar aplicacions informàtiques per a la gestió empresarial i de negoci. Desenrotllar aplicacions de propòsit general. Desenrotllar aplicacions en l'àmbit de l'entreteniment i la informàtica mòbil.

T.S. Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa (LOE)

Descripció

Tècnic en administració de sistemes.Responsable d'informàtica. Tècnic en servicis d'Internet. Tècnic en servicis de missatgeria electrònica. Personal de suport i suport tècnic. Tècnic en teleasistencia. Tècnic en administració de base de dades. Tècnic de xarxes. Supervisor de sistemes. Tècnic en servicis de comunicacions. Tècnic en entorns web.

T. Sistemes Microinformàtics i Xarxes (LOE)

Descripció

Tècnic instal·lador-reparador d'equips informàtics. Tècnic de suport informàtic. Tècnic de xarxes de dades. Reparador de perifèrics de sistemes microinformàtics. Comercial de microinformàtica. Operador de teleassistència. Operador de sistemes.

T.P.B. Informàtica i comunicacions

Descripció

Ajudant de muntador d'antenes receptores/ televisió satèl·lits. Ajudant d'instal·lador i reparador d'equips telefònics i telegràfics. Ajudant d'instal·lador d'equips i sistemes de comunicació. Ajudant d'instal·lador reparador d'instal·lacions telefòniques. Ajudant de muntador de sistemes microinformàtics. Ajudant de manteniment de sistemes informàtics.Ajudant d'instal·lador de sistemes informàtics. Ajudant d'instal·lador de sistemes per a transmissió de dades. Operador d'acoblament d'equips elèctrics i electrònics. Auxiliar de manteniment d'equips elèctrics i electrònics. Provador/ajustador de plaques i equips elèctrics i electrònics. Muntador de components en plaques de circuit imprés.

T.P.B. Informàtica d'oficina

Descripció

Ajudant de muntador de sistemes microinformàtics. Ajudant de manteniment de sistemes informàtics. Ajudant d'instal·lador de sistemes informàtics. Ajudant d'instal·lador de sistemes per a transmissió de dades. Auxiliar d'oficina. Auxiliar de servicis generals. Enregistrador-verificador de dades. Auxiliar de digitalització. Operador documental.